Verslag studienamiddag 'Leeftijd en gezondheid op het werk' (België - Leuven)

Samen met de huidige economische recessie vormt de vergrijzing en ontgroening van de bevolking een van de grootste uitdagingen voor onze samenleving en arbeidswereld. Zo bereikt bijvoorbeeld een grote groep oudere werknemers de komende jaren haar pensioengerechtigde leeftijd. Wanneer deze babyboomers de arbeidsmarkt verlaten, vloeit er niet alleen veel kennis en ervaring weg; hun plaatsen zullen in vele gevallen erg moeizaam worden ingevuld - zeker op het moment dat de economie weer zal aanzwengelen. Er dreigt met andere woorden een nijpend tekort aan geschikte arbeidskrachten. Arbeidsorganisaties zullen niet alleen meer op zoek moeten gaan naar oudere en ervaren mensen, ze zullen ook verdere inspanningen moeten leveren om een degelijk en stimulerend leeftijdsbewust personeels- en retentiebeleid uit te bouwen.

Tegen deze achtergrond ging Prevent eind 2007, samen met enkele Europese partners en met financiële steun van het 'Leonardo da Vinci'-programma van de Europese Commissie, van start met het project AGEING AT WORK. Het uitgangspunt van AGEING AT WORK is dat het voeren van een leeftijdsbewust beleid gepaard moet gaan met aandacht voor de gezondheid, het welzijn en het werkvermogen van álle werknemers. Een gepast welzijns- en gezondheidsbeleid kan de duurzame inzetbaarheid van werknemers immers mee helpen garanderen.
 
Tijdens het project werd op basis van een behoeftenanalyse en literatuurstudie, een pilot-training voor HR-professionals uitgevoerd in België, Nederland en Polen. Als sluitstuk van het Belgisch/Vlaamse luik van AGEING AT WORK, werd er op woensdagnamiddag 28 oktober in Leuven een studienamiddag 'Leeftijd en gezondheid op het werk' georganiseerd. Het eindsymposium gaf toelichting bij de bevindingen van het project en een aantal deskundigen (Dr. Rob Gründemann, TNO Nederland; Prof. Luc Derijcke, UAMS; Dr Philippe Kiss, Securex; Dirk Mallezie, FOD Mobiliteit & Vervoer; Gunter Bombaerts, expertisecentrum Leeftijd & Werk) vertelden meer over de vergrijzingsproblematiek en strategieën om deze op organisatieniveau aan te pakken.

Er waren een 120-tal deelnemers, uit diverse sectoren en diensten (HR, preventieadviseurs, arbeidsgeneesheren, projectontwikkelaars, diversiteitsconsulenten, etc.). Zij kregen onder andere volgende conclusies mee:

  1.  Focus niet enkel op de oudere werknemer. Richt je niet enkel op de 'kalenderleeftijd' en de groep "oudere" werknemers, maar op iedereen, doorheen de ganse loopbaan. Het totale leeftijdsplaatje is dus van belang. Op deze manier stop je mensen niet in vakjes. De "jongere" werknemers zijn immers de oudere werknemers van morgen.
  2. Aandacht voor de gezondheid van werknemers rendeert!. Focus niet enkel op de kennis en vaardigheden van werknemers, maar ook op hun gezondheid. Een degelijk welzijns- en gezondheidsbeleid op het werk, met aandacht voor onder meer veiligheid, ergonomie, psychosociale aspecten, re-integratie, leefstijl en gezondheidspromotie, kan werknemers mee helpen gemotiveerd, betrokken, vitaal en inzetbaar te houden.
  3. Samenwerking tussen HR, preventiediensten, direct leidinggevenden, etc. is noodzakelijk. Om tot een integraal gezondheidsbeleid te komen, is er samenwerking nodig tussen verschillende actoren binnen een organisatie. HR- en preventiediensten werken momenteel vaak op hun eigen eiland. Door een betere synergie, kunnen er meer doeltreffende oplossingen gevonden worden om de betrokkenheid en inzetbaarheid van alle werknemers te behouden en te vergroten. Hierbij spelen de direct leidinggevenden eveneens een cruciale rol: zij vormen de schakel tussen de werknemer en de andere actoren, en dienen hierbij kort op de bal te spelen.

In bijlage vindt u een pdf-versie van de presentaties die werden gegeven tijdens deze studienamiddag.

 

Members Area

Forgot your Password?

Tools

Utilities:
Print this page
Send this page
 

Search


Powered by TOOLIP Web Content Management

Designed & developed by EWORX S.A.